Deze pagina’s wordt onderhouden door Duncan van Vliet.
Aan de inhoud van de pagina’s kan geen enkel recht ontleend worden. De pagina’s zijn bedoeld om bezoekers te informeren en enthousiasmeren voor alles wat met de onderwaterwereld te maken heeft. Wij streven naar een zo up-to-date en volledig mogelijke site. Dit zal echter altijd een streven blijven.
 
De informatie op de deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken welke opgeslagen zijn in de BWP openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de webmaster (ook niet via een eigen netwerk of website).
 
De maker van deze site kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door U wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de deze site verkregen is.